Pravidla užití internetových stránek a zásady ochrany osobních údajů

1. Pravidla užití internetových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.simplyfresh.cz (dále jen „internetové stránky“) byly vytvořeny a jsou provozovány společností Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČO: 14803691, se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „Orkla Foods Česko a Slovensko“ nebo „my“).

Tyto pravidla užití internetových stránek (dále jen „Pravidla“) stanoví podmínky, za kterých můžete naše internetové stránky používat. Vstupem na naše internetové stránky a jejich používáním berete tyto Pravidla na vědomí a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito Pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.

Duševní vlastnictví

Internetové stránky a veškerý jejich obsah sestávající z textů, vyobrazení, grafiky, zvuků, animací a videozáznamů, včetně obchodních log a značek, jakož i uspořádání internetových stránek, jsou ve výlučném vlastnictví Orkla Foods Česko a Slovensko (nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka) a jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití, vytěžování či zužitkování internetových stránek a jejich obsahu bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno, s výjimkou jejich použití pro osobní potřebu, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Vyloučení odpovědnosti

V rámci našich možností usilujeme o zajištění přesnosti a platnosti informací uveřejněných na internetových stránkách. Nemůžeme nicméně garantovat přesnost, správnost (věcnou i časovou) a úplnost informací uveřejněných na internetové stránce. Vyhrazujeme si právo obsah internetových stránek kdykoli upravit, a to i bez předchozího upozornění. Pro ověření aktuálnosti informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: hame@orkla.cz.

Přestože používáme důkladná opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, nelze vzhledem k povaze internetu zajistit, že Vaše návštěva internetových stránek nebude ničím narušena a bude zcela bez rizika.

Neneseme tudíž žádnou odpovědnost:

Uživatel bere na vědomí toto vyloučení odpovědnosti a skutečnost, že užívá internetovou stránku a její obsah na svou vlastní odpovědnost.

2. Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČO: 14803691, se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „Orkla Foods Česko a Slovensko“ nebo „my“).

Orkla Foods Česko a Slovensko respektuje soukromí všech osob a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zavázali jsme se zavést vhodná opatření k zajištění ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které získáváme od subjektů údajů, a provádět jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete tyto Zásady a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Tyto Zásady neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

Tyto Zásady se skládají z následujících částí:

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jako je např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi. Shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou relevantní, přiměřené a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Činíme veškeré rozumné kroky pro to, abychom zajistili přesnost, úplnost, a kde je to zapotřebí, aktuálnost Vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

Účely zpracování mohou být zejména následující (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ zpracování):

Účel zpracování Právní základ zpracování
K vyřízení Vaší reklamace Plnění smlouvy, plnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR)
K odpovědi na Vaše dotazy, podněty či stížnosti Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich zákazníků; plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. f) a b) GDPR)
Dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem Plnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
K vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání prostřednictvím sekce Kariéra na internetových stránkách, a abychom Vás mohli kontaktovat telefonicky nebo e-mailem Plnění smlouvy, jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na Váš návrh, nás oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR)
Vedení evidence uchazečů o zaměstnání po skončení výběrového řízení Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko nás oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
K zasílání informací o našich nabídkách, novinkách, událostech (newslettery a jiné publikace). Vás předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné a jeho neudělení nemůže mít pro Vás žádné nepříznivé následky. Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem dodržování právních povinností Orkla Foods Česko a Slovensko je zákonným požadavkem a máte povinnost nám takové osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů.

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi nebo za účelem našich oprávněných zájmu, nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemůže poskytnout požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je poskytnutí osobních údajů rovněž zcela dobrovolné. Jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Předávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze oprávněným příjemcům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme předávat příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým jsme povinni předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na nás.

Dále jsme oprávněni předávat Vaše osobní údaje osobám, které pro nás osobní údaje zpracovávají jako zpracovatelé a se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se např. o externí dodavatele podílející se na službách, které Vám poskytujeme. Tito dodavatelé jednají pouze na základě našich pokynů, mají přístup k Vašim osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a jsou vázáni stejnými povinnostmi týkajícími se zabezpečení a důvěrnosti jako my. Aktuální seznam zpracovatelů si můžete vyžádat na adrese privacy@orkla.cz.

Na základě oprávněného zájmu Orkla Foods Česko a Slovensko mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny Orkla pro vnitřní administrativní účely. Skupinou Orkla se rozumí společnost ORKLA ASA, se sídlem na adrese 0277 OSLO, Drammensveien 149A, Norské království, Registrační číslo: 910747711, a její dceřiné nebo jí ovládané společnosti.

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?

Vzhledem k tomu, že Orkla působí v mnoha zemích, mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny příjemcům v zemích mimo Evropskou unii (EU), resp. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo mohou být do zemí mimo EHP předány nebo v nich uloženy. V těchto zemích může být právní úroveň ochrany osobních údajů nižší než v rámci EHP. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Některé země mimo EHP byly schváleny Evropskou komisí, jako země poskytující v podstatě rovnocennou ochranu jakou zaručují předpisy o ochraně osobních údajů v EHP. Při předávání osobních údajů do takových zemí nejsou vyžadovány žádné další právní záruky (seznam těchto zemí naleznete Zde). V případě zemí, které takto schváleny nebyly Vás můžeme požádat o souhlas s předáním Vašich osobních údajů nebo je předáme podle standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. To neplatí, pokud nám platné právní předpisy o ochraně osobních údajů umožňují provést takové předání bez těchto kroků.

Zabezpečení shromážděných údajů a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, a to on-line i off-line, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů:

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

Pokud jste mladší 15 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete nějaké osobní údaje.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Chcete-li uplatnit svá práva jako subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailové adresy: privacy@orkla.cz. Při uplatnění Vašich práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, jehož cílem je zamezit neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům.

Právo na informace Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.
Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.
Právo na opravu Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.
Právo na omezení zpracování V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
Právo na přenositelnost údajů Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.
Právo odvolat souhlas Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitku Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Více informací o jejich používání a možnostech nastavení naleznete zde

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí (např. Facebook, Linkedin, Instagram) a jiných aplikací (např. YouTube). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací. Orkla Foods Česko a Slovensko nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Změny těchto Zásad

V případě potřeby si vyhrazujeme právo tyto Zásady upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám tyto Zásady pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizovaná verze těchto Zásad bude vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů nebo jakékoli komentáře k těmto Zásadám, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailové adresy: privacy@orkla.cz.